ความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไข้เลือดออก

นายสุรวุฒิเชิดชัยนายกเทศมนตรีเมืองนครราชสีมาเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเร่งรัดการกำจัดยุงลายหลังจากที่เด็กชายอีกรายหนึ่งเป็นโรคระบาดไข้เลือดออกในเขตเทศบาลของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานประจำปี Thai Rath รายงานว่า

นอกจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ยังได้รับผลกระทบ

ในสี่จังหวัดทั้งหมด 6,735 คนได้รับผลกระทบจากโรคที่มีสามตาย คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบคือเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี